Země,Tara a Gaia- spojení

18.01.2022

Autor článku p. Chvátal, zdroj matrix-2001.cz vyhledávaní Hyperborea

Během následujícího pětiletého období je třeba počítat s tím, že energetická sublimace ze strany Země Tary do prostředí antičásticového dvojníka ve 4D bude mnohonásobně intenzivnější. Díky tomuto procesu bude probíhat podstatně výraznější a silnější upevnění mezi nimi. Dojde také k pohybovému zarovnání ZeměTary a Gaii, které bude trvat 3 dny. Nastane přesně v polovině avizovaného pětiletého období. (Země rotuje kolem Slunce a v rámci sluneční soustavy rotuje kolem Alcyonu).

Tara rotuje kolem Slunce ale jinou rychlostí než Země. Rychlost rotace Gaii je také jiná. Rozdíly nejsou velké ale právě v této chvíli dojde k tomu, že se zarovnají do stejného bodu v dimenzích 1 až 9. V těchto 3 dnech dojde k výměně duchovních spirituálních zkušeností mezi všemi třemi platformami této planety. K této výměně dochází vždy jednou za 26 556 let. Tento aspekt v samém důsledku způsobí, že verze planety v HU1 (Země) obdrží silný inspirativní duchovní impuls (něco jako duchovní osvícení) ze strany svého Vyššího Já čili Tary a Gaii.
 Tato skutečnost se vždy intenzivním a zásadním způsobem odrazí ve světských událostech v 3D prostředí. K podobné situaci došlo zhruba v období 24 000 let př. n. l. Důsledkem toho bylo, že se politicky a hospodářsky od Atlantidy odtrhla Rámova říše. Její kontinent se nacházel v dnešním Indickém oceánu, jeho zbytkem je např. Ceylon nebo Indický výběžek. V tuto dobu se Rámova říše přiklonila na stranu Lemurie, což vedlo k dalším dalekosáhlým událostem. Rámova říše je někdy mylně označována jako Země Mu. Rámova, Lemurská a Atlantská říše představovaly civilizační energetický triglav = zosobnění trojjedinosti neboli 3 sil, které jsou v hinduistické tradici známé jako Šiva, Bráhma a Višnu.

  • Rámova říše – Indický oceán – síla Bráhma (stvořitel)

  • Lemurská říše – Tichý oceán – síla Višnu (mezičlánek)      

  • Atlantská říše – Atlantický oceán – síla Šiva (ničitel)

 

Učení Strážců říká, že na kolektivní vědomí těchto 3 civilizací působily 3 typy velmi vysokých inteligencí z 9D. Vzájemné ovlivňování těchto 3 civilizací vytvořilo konglomerát velmi výrazných zkoušek. Ty ovlivnily a stále ovlivňují současnou lidskou civilizaci. (Slovanská Tartárie z oblasti dnešní Sibiře, jejíž kořeny sahají až do Hyperborei, byla v této době mimo toto dění. V tomto časovém úseku, 25 000 let před n.l. až 12 000 let před n.l. určovaly běh dějin Rámova, Lemurská a Atlantská říše dominantně. To však neznamená, že jiné civilizace v této době neexistovaly. Slované určovali běh událostí v období od 160 000 do 90 000 let před n.l.)

Hyperborea se rozkládala v severní oblasti naší planety. Na Sibiři bylo vnitrozemní moře. Po potopení Hyperborei (kataklyzma v období 160 000 let před n.l.) se pevnina v této oblasti vzedmula. Vznikla bublina, která vyzvedla mořskou vodu. Drtivá většina se přelila a splynula s oceánskými proudy. Zatopila pobřežní oblasti Sibiře, které tehdy byly posunuty víc dopředu. Nad vodou zůstala pouze vyšší místa pobřežního pásu. Zároveň jak se pevnina vzedmula, nastaly obrovské tlaky a praskla jiná část Země. Vznikl Bajkal a část vnitrozemního sladkovodního moře se do něho vlila. Dalším produktem tlakového vyboulení je Ural. Po Hyperborei zůstalo Grónsko, Island, Špicberky Nová Země. Hyperboreánci (Elfové) těsně před kataklyzmatem opustili vlast v migračních vlnách:

Západní větev zvolila nebezpečnou cestu přes čerstvě vyvrásněný hřeben Uralu (zbytky žhavého magmatu). Na druhé straně ještě tehdy nebyly pouště. Hyperboreánci se začali mísit s původním obyvatelstvem. Vznikli Áriové a později Féničané. Féničané se rozprostřeli směrem na západ. Kanadští Indiáni mají dodnes ve své lidové tradici a folkloru vzpomínky na tuto migrační vlnu, kdy jejich předci přišli ze severu, tam kde je dneska moře. Dokonce svastika je jedním ze základních symbolů Hyperborei. Indiánské kmeny nahoře Kanady (směrem na Aljašku) tento symbol rovněž používají.

Východní migrační větev se rozdělila. Směřovala na Aljašku, do severní Kanady, část se odplavila dolů a na několika ostrovech se smísila s Lemuriány.

Zástupci migrační západní větve po dohodě se zástupci východní větve ustanovili paradigma  Kailasu. V tomto místě tehdy nebyly žádné hory, Himaláje vznikly před 12 000 lety. Kailas – Významné energetické místo, kde byla svatyně a nad ní obrovská pyramida (několik kilometrů vysoká). Po vyvrásnění  (pyramidu zničilo kataklyzma) zde byl vytvořen památník – vrcholek hory byl vytesán do tvaru pyramidy. V rámci procesu vyvrásnění se pod Kailasem i pod 2/3 Himalájí vytvořily jeskyně, dutiny a průrvy, vzájemně propojené. Byly objeveny a ti, kdo zbrousili vrchol hory, uměle prohloubili a upravili podzemní prostory. Do nich pak byly umístěny zajímavé artefakty.

Do období kdy byla nad Kailasem pyramida patří Méru –  posvátná hora v oblasti dnešního Grónska. V indských památkách se dochovalo její zobrazení. Byla kreslena jako sloup, ze kterého šly na obě strany tyče. Jednalo se o 11,5 km vysoký vysílač. Byl propojen na určitá místa planety, kde se nacházela podobná zařízení (jiná technologie). Hora Méru se nacházela na GPS 73°30´06´´sš a 09°07´35,5´´zd . (Hora se propadla a vysílač byl zničen). Hora Kailas jako památník je nastavena tak, aby byla energeticky propojena (meridián) s Meru (energetická souvztažnost).

Existuje jeden klíčový časový akupunkturní bod, definovaný 21. červnem 2017. Tento časový bod je absolutním středem důležitého pětiletého období. Každý zasvěcený člověk by se měl v tomto období na pár dní pohroužit do meditací a pracovat se svým vyšším Já. Od tohoto bodu se odpočítává 5 let dopředu (21.6.2022) i dozadu (21.6.2012). Dostaneme 10-leté období, během kterého bude ustanoven otisk 5. vlákna DNA, a to i fyzicky žijícím zástupcům 3D na Zemi. Pro všechny tyto jedince, kterým se podaří svým příkladným životem (být inspirací pro ostatní) začít prakticky využívat duchovního potenciálu 5. vlákna DNA, se otevřou dveře k Vzestupu na Taru čili k přesunutí ohniska Ducha do vyšší frekvenční úrovně fyzického vědomí.

Je to obrovská příležitost přesunout se o patro výš (je mnoho povolaných ale málo vyvolených). Prakticky se nejedná o fyzické zmizení z reality 3D. Skokovitý nárůst frekvence vědomí člověka posune v myšlenkách, prioritách, uvažování, žití, světonázorech a chování úplně někam jinam. Tento dobrovolný přesun však bude pravděpodobně doprovázet nepochopení a odcizení ze strany našich blízkých. První jedince, kteří se takto projeví, bychom měli mít za jejich odvahu ve velké úctě. Budou zpětně působit v rámci svého nového poslání na zbytek společnosti.

Až nastane okamžik přestupu, připravený jedinec to intuitivně vycítí. Pak existují dvě varianty dalšího postupu, protože už není cesty zpátky:

  • Udělám to, budu ten odvážný a obětuji i vztahy s nejbližšími abych pomohl lidstvu v jeho posunu nahoru. Budu pomáhat ostatním ale jiným způsobem. Jde o to unést tuto situaci.

  • Vzdám se tohoto poslání a setrvám u svých blízkých.

Žádná z těchto možností není špatná, nikdo nebude naší volbu posuzovat a neměli bychom mít žádné výčitky svědomí. Až tato příležitost přijde (záležitost okamžiku), můžeme radikálně změnit současný názor. Je to jako rozhodování v inkarnaci a po ní (z pohledu vyššího Já). Nemá smysl se tím nyní zabývat, není třeba předjímat události. (V roce 2017 křesťanská církev ztrácet svůj vliv).

Během tohoto 10-letého období (2012 – 2022) se Síně Amenti otevřou směrem na Taru a i ostatní energetické aspekty Země se přizpůsobí pro masový přesun do taranského prostředí. Tento kvalitativní přesun planetárního charakteru se bude zásadně uskutečňovat po fyzické smrti daného jedince. Všichni, kdo do roku 2022 ve svém běžném životě dokážou prakticky uplatnit duchovní potenciál 5. vlákna DNA, budou moci přejít na Taru po fyzické smrti i po tomto 10-letém období. S největší pravděpodobností se inkarnují do řetězce životů na Taře.

Tomuto procesu budou napomáhat i vlivy morfogenetického vlnění, především v prostředí HU1 a HU2Sféra Amenti musí být dominantně (víc než 50%) přesunuta do 2D (nyní je 50 % v 2D a 50 % v 1D). Zároveň musí být v 2D její záření synchronizováno s morfogenetickým polem Modrého plamene. Ten je potřeba aktivovat v etherickém prostředí (etherických tělech) minimálně 8 % stávající pozemské populace. Lidská individualita rozpozná aktivitu Modrého plamene v jemnohmotném prostředí svého těla tím, že bude schopna detekovat aktivitu nové čakry. Ta bude umístěna v oblasti mezi čakrami srdeční a krční, barva tyrkysově-růžová. Již v současné době se u všech inkarnovaných jedinců toto energetické centrum buduje. Jeho existence je na nějaké procentuální úrovni, kterou se dá změřit.

Dotaz pro kyvadlo zní: Na kolik % je ustanovena energetická struktura tyrkysově - růžové čakry?

Je nutné aby toto centrum minimálně u 8 % populace fungovalo na 100 %. Je potřeba podporovat výstavbu této čakry.

Všichni kdo se po aktuální fyzické smrti přesunou na Taru, by si měli uvědomit, že ve skutečnosti skočí časoprostorem o 5 532 let směrem do budoucnosti (pro přesun v letošním roce je to rok 7545). (Odstřihají se veškeré inkarnáty zde, náš Duch se přesune o 5 532 let do budoucnosti, zakoření se a rozvine v evolučně stanovené časové rovině pro HU2.) My se narodíme jako miminka (Evoluční čas Země je limitován rokem 2285. Za touto hranicí již nehovoříme o Zemi ale o Taře). Evoluční čas Tary začíná z našeho úhlu pohledu v roce 2286 a končí v roce 9719. Od roku 9720 začíná evoluční čas Gaii.

Pokračování na matrix2001